Balkantm.news – Balkan welaýaty boýunça iň täze syýasy we ykdysady habarlar

Çagalara tomusky gözegçilik

Çuwaş Respublikasynyň Çeboksary şäheriniň Mekdebe çenli çagalara gözegçilik bölüminiň jogapkärleri tarapyndan düzülen “Kiçi ýaşly çagalar üçin tomusky gözegçilik” atly peýdaly maslahatlary ýurduň ähli ene-atalary üçin ygtybarly goldanma boldy. Şol peýdaly maslahatlardan birnäçesini Size ýetirmegi makul bildik. Adatça bolşy ýaly her ýyl hem güneşli tomsuň gelmegi öz şatlygyny elbetde körpe çagalara köpräk ýetirýär. Ýylyň bu paslynda 5-7 ýaş aralygyndaky çagalara aýratyn gerek bolan gözegçilik hökmanydyr. Tomusda çagalaryňyzy başgapsyz daşary göýbermäň. Çagaňyz bilen gezelenç etmek üçin iň amatly wagtlar irden sagat 11:00-dan öň we 17:00-dan soň. Deňiz kenaryna güneşlemek maksady bilen gideniňizde çagaňyzyň teniniň derejesini bilmelidir. (Ýörite bellenen çaga lukmanyndan) Çagalaryňyza güneş äýneklerini näme üçin gerekdigini düşündiriň we aýyrmazlygyny nygtaň. Çagalaryňyzyň ýanynda hemişe el süpürgiç salyň we wagtly-wagtyna çalşyp duruň. Çaglaryňyza tomusda aşa gyzgyn we aşa sowuk iýmitleri iýdirmäň. Her nahardan 15 minut öň çagaňyza arassa mylaýym suw içiriň. Tomusda çagalaryňyza şekeri bol bolan süýjülikleri aşa köp iýdirmek hem maslahat berilmeýär. Tomus paslynda beýleki pasyllara garanyňda çagalaryň gündizki ukusynyň köpräk bolmagy adaty ýagdaýdyr. Çagalaryň saglygy ene-atalaryň ünslüliliginde jemlenendir. Goý, bagtyýar çagalygyň ýurdunda çagalaryň gülki sesleri hemişe ýaňlanyp dursun.

Çäreler
Meşhur okalýanlar

Jemgyýet

Ähli habarlar
25-nji maý – goşa baýram, goşa toý

Türkmeniň toýy goşa-goşadan diýlişi ýaly, ýylyň-ýylyna ýurdumyzda asylly däbe öwrülen Aşgabat şäheriniň güni we “Soňky jaň” dabarasyna görülýän taýýarlyklar şol günüň şatlyk-şowhuna baý boljakdygyndan habar berýär. 2013-nji ýylyň 25-nji maýynda paýtagtymyz Aşgabat ak mermerli binalaryň has köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. 11 ýyl mundan ozal şeýle derejä ýeten paýtagtymyz bu günlerde has-da pajarlaýar. Elbetde, gurulýan belent-belent ymaratlar, döredilýän gözel seýilgähler, säherler guşlaryň saýraýan sesleri abadançylygyň, asudalygyň alamatydyr. Häzirki wagtda türkmen paýtagty bütin dünýäniň ünsüni özüne çekýän döwrebap şäher hasaplanýar. Şondan bäri bolsa her ýylyň şol güni, ýagny 25-nji maýy bolsa Aşgabat şäheriniň güni hökmünde ýurdumyzyň ähli künjeginde dabaraly ýagdaýda bellenilýär.

Jemgyýet

Medeniýet

Ähli habarlar
Medeniýet 28.06.2024
Söz ussadyna sarpa
Medeniýet 13.06.2024
Zehinli zergärleriň bäsleşigi
Medeniýet 07.06.2024
Sagat gaby
Medeniýet 23.05.2024
Sallançak
Medeniýet hepdeligi - 2024

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirildi. Hepdeligiň her güni milli medeniýetimiziň ägirt uly mümkinçiliklerini şöhlelendirýän, halkymyzyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirilýän giň gerimli işleriň döredijilik ruhy bilen aýrylmaz baglanyşýandygyny görkezýän ajaýyp wakalary öz içine aldy. Häzirki wagtda Türkmenistanda bu mirasy dikeltmek bilen, halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny öwrenmek, ösdürmek we wagyz etmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär.

Medeniýet

Fotoreportaž

Ähli habarlar

Ykdysadyýet

Ähli habarlar
“Balkandokmanyň” ýokary hilli önümleri

Gyzylarbat şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýokary hilli döwrebap önümleri öndürip, milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşlerine saldamly goşant goşýar. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan kärhanada işler üç çalşykda alnyp barylýar. Bu ýerde zähmet çekýän işgärleriň agramly bölegi ýaş gyz-gelinlerdir. Kärhanada şu ýylyň birinji çärýeginde gazanylan netijeler guwandyryjydyr. Ýylyň geçen üç aýynda kärhanada 1030 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanyp, olaryň pul hasabyndaky möçberi 24 million 199 müň 800 manatlyga barabar boldy. Önümçiligiň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän, dünýäniň ösen ýurtlarynda öndürilen kämil tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanada öndürilýän önümler ýokary hilliligi, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde öndürilýän nah ýüplüklere diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşary ýurtlarda-da uly isleg bildirilýär.

Ykdysadyýet